Τομείς Δικαίου
Τραπεζικό Δίκαιο

Η ομάδα μας που ασχολείται με το τραπεζικό δίκαιο είναι σε θέση υποστηρίξει νομικά Έλληνες και διεθνείς πελάτες και να τους συμβουλεύσει τόσο για θέματα ρυθμιστικής φύσεως όσο και για συναλλαγές που σχετίζονται με το τραπεζικό δίκαιο. Έχουμε παράσχει νομικές συμβουλές σε σχέση με επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά καθώς και με τη διαδικασία αδειοδότησης των εταιριών διαχείρισης των δανείων αυτών. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές σε συνεχή βάση σχετικά με κανονιστικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στη λειτουργία τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών, την αδειοδότηση εποπτευόμενων εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη νέα νομοθεσία σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και με θέματα σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων και τους επιβληθέντες περιορισμούς κεφαλαίων.