Τομείς Δικαίου
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Παρέχουμε υπηρεσίες εναρμόνισης με το Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των δικαστηρίων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με όλα τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. GDPR Hub.