Τομείς Δικαίου
Ναυτικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με απαιτήσεις και διαφορές που ανακύπτουν στο χώρο του ναυτικού δικαίου (shipping law), συμπεριλαμβανομένων θεμάτων P&I και FD&D, σε συνεργασία, όποτε και αν απαιτείται, με δικηγόρους σε άλλες χώρες.

Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προσωπικών δεδομένων που αναφύονται κατά τη λειτουργία ναυτιλιακών εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.