Τομείς Δικαίου
Θέματα Εταιρικών Μετασχηματισμών και Εξαγορών (M&As)

Έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με υποθέσεις που αφορούν σε εξαγορές Ελληνικών εταιρειών ή εξαγορές στοιχείων του ενεργητικού (ή επιχείρησης) καθώς και με συγχωνεύσεις ή άλλους εταιρικούς μετασχηματισμούς, όπως αποσχίσεις κλάδου, μετατροπές, κλπ. Έχουμε εμπειρία στον χειρισμό των νομικών θεμάτων που συνδέονται με τέτοιες συναλλαγές καθώς και σε θέματα ερμηνείας που προκύπτουν στην πράξη. Επίσης, έχουμε πολυετή εμπειρία σε θέματα διεθνών συναλλαγών.

Η εργασία μας περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των σχετικών συμβατικών κειμένων, όπως συμφωνίες πώλησης, συμφωνίες μετόχων, συμφωνίες συμμετοχής, συμφωνίες μετασχηματισμών (όπως για παράδειγμα το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης) και άλλα. Η εμπειρία μας επίσης περιλαμβάνει και την διεκπεραίωση των ενεργειών που απαιτούνται ενώπιον των αρμόδιων αρχών σε τέτοιες συναλλαγές.