Τομείς Δικαίου
Δημόσια Διοίκηση - Διοικητικές Διαφορές

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης.
Παρέχουμε επίσης νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων, αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, αδειοδοτήσεων, υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. αποσπάσεις, μετατάξεις, μετάθεσεις, προαγωγές κ.ά.), πειθαρχικού δικαίου, δημόσιας και ιδιωτικής, πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ζητήματα που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας τάξης.
Έχουμε επίσης αναλάβει την νομική υποστήριξη του Δημοσίου, αλλά και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε διαφορές τους με ιδιώτες.