Τομείς Δικαίου
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Η ομάδα μας που ασχολείται με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς είναι σε θέση υποστηρίξει νομικά και να συμβουλεύσει τόσο για θέματα ρυθμιστικής φύσεως όσο και για συναλλαγές που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά. Η εργασία μας σε θέματα ρυθμιστικής φύσεως περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη μας σε πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ ως προς την απαιτούμενη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (MIFID II / MIFIR) και την κατάρτιση των εν λόγω συμβάσεων και άλλων εγγράφων, καθώς και ως προς τη συμμόρφωση τους σε μία πληθώρα άλλων θεμάτων της κεφαλαιαγοράς όπως των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία για την χειραγώγηση της αγοράς (market abuse) και τις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία αυτή, για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – AML), για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα (PRIIPs), για τον Κανονισμό για την Χρηματοδότηση Τίτλων (SFTR), και τώρα πλέον και για τη νομοθεσία που αφορά στο νέο κανονισμό για τα αποθετήρια (CSDR). Συνεπώς, διαθέτουμε εμπεριστατωμένη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και για το λόγο αυτό έχουμε επεξεργαστεί σημαντικά ζητήματα ερμηνείας που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων της κεφαλαιαγοράς έχοντας παράσχει τη νομική μας άποψη επί των σχετικών θεμάτων. Έχουμε συμβουλεύσει επίσης σε θέματα που σχετίζονται με απαιτήσεις των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως απαιτήσεις γνωστοποίησης, θέματα σχετιζόμενα με την κατάχρηση αγοράς, τη δημόσια πρόταση και την εταιρική διακυβέρνηση. Μεταξύ των πελατών μας συμπεριλαμβάνονται Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις επενδύσεων, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εναλλακτικά κεφάλαια και οι διαχειριστές τους, εισηγμένες εταιρείες κ.λπ.