Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Ιστότοπος [www.l-l.law]Η παρούσα αφορά στην επεξεργασία δεδομένων που γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της δικηγορικής μας εταιρείας στη διεύθυνση https://www.l-l.law (εφεξής "Ιστότοπος") και απευθύνεται στους επισκέπτες της, που νοούνται ως "υποκείμενα των δεδομένων" όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) "Προσωπικά δεδομένα": Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) το οποίο καλείται "υποκείμενο των δεδομένων".

β) "Επεξεργασία": Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πράξη που διενεργείται σε αυτά, όπως η καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ.

γ) "Υπεύθυνος Επεξεργασίας": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που -αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους- καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο Επεξεργασίας και ευθύνεται από την αιτία αυτή έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

δ) "Αρχεία Καταγραφής" (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστοτόπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).

ε) "Ιχνηλάτες" (cookies): Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος και εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (προσωπικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ.).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Ιστότοπου είναι η δικηγορική εταιρεία «Λαζαράκος και Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία», με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση [Αγίου Κωνσταντίνου 56, Μαρούσι 15124, e-mail: ].

Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Η δικηγορική μας εταιρεία δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω του Ιστοτόπου, αλλά μόνο τα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι του Ιστοτόπου που επιλέγετε κλπ.

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files). Επισημαίνεται ότι ο Ιστότοπος συλλέγει μόνον εκείνα τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του (“session cookies”) και η συλλογή τους δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί. Τα “session cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός μας να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπάγονται σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και οι οποίοι πιθανόν να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας, για την οποία η δικηγορική εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε [Αγίου Κωνσταντίνου 56, Μαρούσι 15124, e-mail: ] για να πληροφορηθείτε αν η δικηγορική μας εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μέσω του Ιστοτόπου και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία του Ιστοτόπου που επηρεάζει την Επεξεργασία, η δικηγορική μας εταιρεία θα τροποποιήσει αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσει στον Ιστότοπο, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.