Η Ομάδα μας
Γρηγόρης Λαζαράκος
Διευθύνων Εταίρος

DR. GRIGORIS LAZARAKOS

Προφίλ

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Μάρτιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016. Από τον Αύγουστο του 2017 ο Γρηγόρης είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας [certified legal expert (CEPE L PS)] στον –πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο- φορέα πιστοποίησης προσωπικών δεδομένων “European Privacy Seal (EuroPriSe)” με έδρα τη Βόννη (Γερμανία).

Επαγγελματική εμπειρία

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Γρηγόρης είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας (CEPE L PS) στην EuroPriSe, που αποτελεί έναν πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης (με έδρα τη Βόννη/Γερμανία) προϊόντων, υπηρεσιών (IT based products and services) και Ιστοσελίδων επί τη βάσει κριτηρίων που ενσωματώνουν τις νέες νομικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα άσκησε καθήκοντα επόπτη λειτουργίας σε δύο από τα τέσσερα γραφεία της Αρχής και συγκεκριμένα α) στο Α΄ γραφείο, το οποίο είχε την ευθύνη της επεξεργασίας ζητημάτων σχετικών με την κρατική δράση εν γένει και ειδικότερα με τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, την εθνική άμυνα, τις διωκτικές αρχές και τη δημόσια τάξη και β) στο Δ΄ γραφείο, του οποίου το θεματικό αντικείμενο εντοπίζεται κυρίως στον έλεγχο των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, στις ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών στα αντικείμενα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας των δεδομένων. Επιπλέον, ο Γρηγόρης συμμετείχε ως μέλος της Αρχής με αποφασιστική ψήφο σε περισσότερες από εξακόσιες (600) υποθέσεις, εκ των οποίων σε πάνω από διακόσιες πενήντα (250) ήταν Εισηγητής.

Δημόσιο δίκαιο

Αναλαμβάνει την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστικών ή/και διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης. Παρέχει επίσης νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων, αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, αδειοδοτήσεων, υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. αποσπάσεις, μετατάξεις, μετάθεσεις, προαγωγές κ.ά.), πειθαρχικού δικαίου, δημόσιας και ιδιωτικής, πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ζητήματα που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας τάξης.

Ιατρική Ευθύνη

Αναλαμβάνει τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση πελατών σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας.

Εκπαίδευση

Tον Σεπτέμβριο του 2001 απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humbοldt του Βερολίνου. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) από το ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Το 1994 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συντάκτης τριών (3) μονογραφικών μελετών, καθώς και είκοσι επτά (27) επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα νομικά περιοδικά. Το αντικείμενο των επιστημονικών του δημοσιεύσεων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου – διοικητικού δικαίου.